Privātuma politika

Šajā dokumentā ir iekļauta informācija par to, kā interneta vietnē www.vacuvirtuves.lv tiek ievākti, izmantoti un uzglabāti personas dati.
Personas dati nozīmē jebkuru informāciju, kas personu identificē, vai var tikt pamatoti izmantota personas identificēšanai.
Apmeklējot šo interneta vietni un nododot savus personas datus, apmeklētājs piekrīt datu apstrādei atbilstoši šai privātuma politikai.
Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes pakalpojumus, individuālu apkalpošanu un personalizētus piedāvājumus atbilstoši Jūsu izvēlei, nepieciešamībai, noslēgtajiem līgumiem vai normatīvo aktu prasībām.
www.vacuvirtuves.lv ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šo politiku. Jaunā informācija tiks publicēta šajā lapā.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AVV Grupa”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103654365, juridiskā adrese: Rīga, Garciema iela 34, tālrunis +371 29212980, +371 26388111, e-pasts info@vacuvirtuves.lv.

Kāds ir personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats?


Personas dati galvenokārt tiek ievākti no datu subjekta, lai sniegtu atbilstošus, kvalitatīvus un pilnvērtīgus pakalpojumus, sagatavotu piedāvājumus, nodrošinātu līgumā noteiktās saistības, kā arī veiktu mārketinga aktivitātes. Personas datu kategorijas, kuras var ievākt un apstrādāt, ir:
 • Identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • Kontaktinformācija – adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.
Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz:
 • datu subjekta piekrišanu;
 • lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, un lai veiktu nepieciešamus pasākumus pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, kas ir par pamatu datu apstrādei;
 • lai nodrošinātu pakalpojumu un tā kvalitāti;
 • lai realizētu no pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošās leģitīmās intereses.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem.

Kādas ir datu subjekta tiesības datu apstrādē?


Datu subjektam ir šādas ar likumu noteiktas tiesības, lai ietekmētu personas datu apstrādi:
 • Piekļuves tiesības saviem datiem: tiesības pieprasīt piekļuvi visiem saviem datiem, kā arī saņemt savu personas datu kopijas sev izvēlētā formātā.
 • Tiesības labot neprecīzus datus: tiesības pieprasīt, lai tiek izdarīti labojumi neprecīzajos vai nepilnīgajos personas datos.
 • Tiesības tikt aizmirstam: pieprasīt, lai personas dati tiktu dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim, vai ja persona uzskata, ka to apstrāde ir nelikumīga, vai tie ir jādzēš, lai ievērotu likumā noteiktās prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi: tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja personas dati nav precīzi; ja personas datu apstrāde ir nelikumīga; ja personas dati ir nepieciešami, lai īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās prasības; ja tiesības uz datu aizsardzību ir svarīgākas par apstrādātāja leģitīmajām interesēm.
 • Tiesības saņemt informāciju: tiesības saņemt informāciju, ja personas dati ir izpausti trešajām personām, ja veikti labojumi personas datos, tie tikuši dzēsti vai veikta personas datu apstrādes ierobežošana.
 • Tiesības uz datu pārnesamību: Ja personas dati tiek apstrādāti automātiski, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumu, var pieprasīt, lai tos izsniedz strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī prasīt personas datu nosūtīšanu citam pārzinim. Taču jāņem vērā, ka datu nosūtīšanu citam pārzinim var izpildīt tad, ja tas ir tehniski iespējams.
 • Tiesības iebilst: tiesības iebilst pret noteiktu personas datu apstrādi (piemēram, pret apstrādi mārketinga nolūkos).
 • Tiesības atsaukt savu piekrišanu: Ja personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz piekrišanu, tiesības to atsaukt jebkurā laikā.
 • Atteikšanās no mārketinga informācijas saņemšanas.
Ja rodas kādi jautājumi par personas datu aizsardzību, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas atrodama interneta vietnē.
Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka personas dati tiek apstrādāti nepareizi, vai datu subjekta tiesības ir pārkāptas. Informācija un iesnieguma paraugs pieejams – https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi

Sīkdatnes


Šajā dokumentā ir iekļauta informācija par to, kā interneta vietnē www.vacuvirtuves.lv tiek izmantotas sīkdatnes (cookies).
Apmeklējot šo interneta vietni, apmeklētājs piekrīt sīkdatņu saglabāšanai interneta vietnes apmeklētāja galaiekārtā (piemēram, datorā vai mobilajā tālrunī) un to izmantošanai atbilstoši šai sīkdatņu politikai.
Sīkdatņu izmantošanas mērķis ir nodrošināt vietnes apmeklētājiem ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi.

Kas ir sīkdatnes? Kā tās darbojas?


Sīkdatnes ir neliela izmēra datnes, ko uz interneta vietnes apmeklētāja galaiekārtu nosūta apmeklētās interneta vietnes. Interneta vietnes apmeklēšanas brīdī sīkdatnes tiek saglabātas vietnes interneta pārlūkprogrammas (piemēram, Internet Explorer, Firefox) datņu direktorijā interneta vietnes apmeklētāja galaiekārtas cietajā diskā. Kad interneta vietnes apmeklētājs noteiktā laika posmā atkārtoti apmeklē to pašu interneta vietni, interneta pārlūkprogramma identificē sīkdatni un nodod informāciju atpakaļ interneta vietnei vai elementam, kas sākotnēji iestatīja sīkdatni. Sīkdatnes nekādā veidā nerada apdraudējumu interneta vietnes apmeklētāja datoram vai mobilajam tālrunim.

Sīkdatņu veidi un to izmantošana vietnē www.vacuvirtuves.lv


Lai uzlabotu interneta vietņu funkcionalitāti un atvieglotu interneta vietnes lietošanu, tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi:
 • Sesijas sīkdatnes: Tās ir pagaidu sīkdatnes, kuras tiek saglabātas tikai tik ilgi, kamēr interneta vietnes apmeklētājs neaizver interneta pārlūkprogrammu pēc piekļuves interneta vietnei. Sesijas sīkdatnes palīdz interneta vietnei atcerēties apmeklētāja darbības iepriekšējā lapā, lai nevajadzētu atkārtoti ievadīt informāciju.
 • Pastāvīgās sīkdatnes: Šīs sīkdatnes pēc interneta vietnes apmeklēšanas nejauši izveidota numura veidā tiek saglabātas interneta vietnes apmeklētāja galaiekārtā. Tās identificē interneta vietnes apmeklētāju kā unikālu lietotāju. Sīkdatnes saglabāšanās laiks interneta vietnes apmeklētāja ierīcē būs atkarīgs no sīkdatnes veida.
 • Trešo personu sīkdatnes: www.vacuvirtuves.lv var izmantot trešo personu, piemēram, uzņēmuma Google, sīkdatnes, lai realizētu reklāmas aktivitātes un optimizētu mārketinga komunikāciju. Trešo personu reklāmdevēji var izmantot sīkdatnes, lai novērtētu reklāmas efektivitāti un individualizētu attēlotās reklāmas saturu. Informācija, ko apstrādā trešo personu reklāmdevēji, var ietvert tādus datus kā, piemēram, ģeogrāfiskais novietojums atbilstoši IP adresei.

Kā izvēlēties vai mainīt sīkdatņu izmantošanu?


www.vacuvirtuves.lv izmantotās sīkdatnes nesatur vietnes apmeklētāja personas datus un tās nevar izmantot interneta vietnes apmeklētāja personības identificēšanai. Tomēr, ja interneta vietnes apmeklētājs vēlas ierobežot sīkdatņu saglabāšanu galaiekārtā vai dzēst tajā jau saglabātas sīkdatnes, to ir iespējams izdarīt, izmantojot Interneta pārlūkprogrammas iestatījumus. Jāpievērš uzmanība, ka izmaiņas drošības iestatījumos jāveic katrai interneta pārlūkprogrammai atsevišķi un izmantotās iestatījumu metodes var atšķirties.

Informācijas izmaiņas


www.vacuvirtuves.lv ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šo sīkdatņu politiku. Jaunā informācija tiks publicēta šajā lapā.